11. Ročník - 2024

Soutěž pro studentky a studenty práv

UKAŽ SVOU KREATIVITU XI

CODEXIS ACADEMIA, ve spolupráci s redakcí právního portálu Právní prostor.cz, vyhlašuje další kolo úspěšné soutěže o nejlepší článek s právní tematikou.

Studenti práv, univerzita

Lákají tě témata, o kterých budou přednášet přední osobnosti českého práva na kongresu Právní prostor 2024?

Napiš článek na Tebou vybrané téma a pojeď s námi na kongres jako řádný účastník! Pravidla jsou jednoduchá a ve hře jsou i další hodnotné a prestižní ceny!

Pořadatelé soutěže

Informace

Nech projevit svou kreativitu, pošli nám článek zabývající se Tebou zvolenou právní problematikou a vyhraj řádný vstup na prestižní kongres Právní prostor 2024!

Není důležité, zda Tvůj příspěvek bude podán formou úvahy, analýzy či jiné literární formy. Jediné, co Tě může omezit, je délka příspěvku, která je stanovena na max. 5 000 znaků.

Záštita

Důležité termíny

14. 2. 2024 – začátek soutěže
14. 3. 2024 – konec soutěže
25. 3. 2024 – vyhlášení výsledků

Zaslané články bude hodnotit tato odborná porota

prof. JUDr. Hana Marková CSc.

JUDr. Jitka Hlaváčková

JUDr. Ing. Petra Gříbková

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Zuzana Cholastová

Odevzdání soutěžní práce

Příspěvky je nutné zaslat do 14. března 2024 na adresu redakce@pravniprostor.cz. Jména autorů výherních článků budou zveřejněna na stránkách www.codexis.cz/pro-studenty, na Facebook profilu Codexis Academia, Facebook profilu Právní prostor.cz a v sekci Aktuality na právním portálu Právní prostor.cz. Výherci budou rovněž kontaktováni emailem. Zveřejnění výsledků soutěže proběhne 25. března 2024. Podrobná pravidla a detailní harmonogram soutěže nalezneš níže.

Nezapomeň uvést své jméno, univerzitu, jejíž jsi studentkou či studentem a ročník, ve kterém studuješ!

Na 3 autory nejkvalitnějších příspěvků čekají zajímavé ceny

Řádné vstupné na odbornou konferenci Právní prostor 2024 (v hodnotě 11.490 Kč)

Slavnostní vyhlášení vítězů během galavečera kongresu Právní prostor 2024 (9. dubna 2024)

Zveřejnění těch nejkvalitnějších článků na odborném právním portálu Právní prostor.cz (www.pravniprostor.cz)

Věcné odměny pro autory nejlepších článků

OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

POŘÁDANÉ CODEXIS ACADEMIA A PRÁVNÍ PROSTOR.CZ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tato obecně závazná pravidla soutěže upravují a stanovují pravidla soutěže, podmínky účasti v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže, ocenění soutěžících a další ujednání. Tato obecně závazná pravidla soutěže pořádané právním informačním systémem CODEXIS ACADEMIA a odborným webovým portálem Právní prostor.cz (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

 1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost ATLAS consulting spol. s r.o.
 2. Smyslem soutěže je posílení odborného zájmu ze strany studentek a studentů právnických fakult vysokých škol České republiky.

II. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba prokazatelně studující obor právo na vysoké škole v ČR (dále jen „studentka“ či „student“).
 2. Soutěžící, který by na vyzvání pořadatele neprokázal, že je studentkou či studentem právnické fakulty na vysoké škole v ČR, bude ze soutěže vyřazen.
 3. Soutěžící, u kterého se prokáže neoprávněné plagiátorství a porušení autorských práv původního autora, bude ze soutěže vyřazen.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele.

III.  PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Počátek soutěže je stanoven na 14. února 2024. Počínaje tímto dnem a konče datem 14. března 2024 se mohou do soutěže přihlásit studentky a studenti, kteří pošlou svůj článek na vybrané téma dle pravidel zveřejněných na  www.codexisacademia.czFacebook profilu Codexis Academia, resp. Facebook profilu Právní prostor.cz, na adresu redakce@pravniprostor.cz.
 2. Zaslané příspěvky splňující bod II/1 bude hodnotit odborná porota složená z odborníků oslovených pořadatelem, která rozhodne o výhercích a jejich pořadí.

IV. UDĚLOVANÉ CENY

 1. Výherci soutěže získají volný vstup na odborný kongres Právní prostor 2024, který zahrnuje nápoje a občerstvení v průběhu konference, oběd po oba dva dny konference, večerní raut a zábavný večerní program, ubytování na jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji, konferenční materiály včetně elektronického sborníku přednášek, a k tomu všemu také dárek od partnerů kongresu. Autoři výherních příspěvků budou vyhlášeni v rámci programu konference Právní prostor 2024 dne 9. dubna 2024. Výherní příspěvky budou zveřejněny na odborném webovém portálu Právní prostor.cz.
 2. Výsledky budou zveřejněny 25. března 2024 prostřednictvím webových stránek www.codexisacademia.cz, Facebook profilu Codexis Academia, resp. Facebook profilu Právní prostor.cz a v sekci Aktuality na právním portálu Právní prostor.cz.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré otázky těmito Pravidly neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.
 2. Účastí v soutěži dává účastník pořadateli ATLAS consulting spol. s r. o. v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. a obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro související marketingové účely pořadatele po dobu trvání nezbytně nutnou k naplnění tohoto účelu, nejvýše však 5 let. Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat.
 3. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže včetně dalšího užití (publikace) příspěvku společností.

VI. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost soutěžních údajů splňujících podmínky účasti soutěže.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Vítězné články minulých ročníků